פרטי הספר

בספר מוסברים עקרונות המדידה, שימוש בטבלאות, עקרונות בבקרה ואוטומציה, מכונות CNC ושיטות עיבוד מתקדמות.

הספר יכול לתת מענה לכל מי שזקוק למידע מעודכן בתחום הטכנולוגיה של המתכת, מתלמידי תיכון ועד לאנשי הנדסה ותכנון.

הספר מכיל מידע מעודכן, מלווה בתמונות מפורטות וברורות בצבע לגבי מקצועות המתכת החל ממבנה החומר והמתכות, דרך הברזל והפלדה, הפקה ושימוש.

בספר מפורטות דרכי עיבוד שונות תוך פירוט הטכנולוגיות הנפוצות בתעשייה ושיטות עיבוד שבבי ובלתי שבבי.

הקדמה

הקדמה למהדורה ה-1

מקור הספר בגרמנית משמש מזה עשרות שנים בסיס עיוני ללימודי מקצועות המתכת. הספר הוא חלק מרכזי משיטת לימוד דואלית הנהוגה בגרמניה ומתבססת על לימוד מעשי ועיוני במקביל ובמינון הנכון. הספר מציג מספר רב של תחומים עיוניים הנדרשים כיום מבעלי מקצוע בנושאים אלה. הספר נכתב ומתעדכן על ידי שורה של בעלי מקצוע בתחומים שונים, מלווה באנשי חינוך ונתמך על ידי התעשייה הגרמנית כולה.
התרגום העברי לפניכם הוא פרי יוזמתה של "תעשיות בית-אל" בזכרון יעקב לשמש תרומה ללימודי מקצועות המתכת בארץ.
המחברים ובית ההוצאה יקבלו בברכה הערות והצעות שיפור ממשתמשי הספר.
מייל: [email protected]

בית-אל תעשיות

תוכן

הספר מחולק לשמונה פרקים ראשיים. הוא מותאם לתכניות לימוד והכשרה של קבוצות היעד והמשתמשים בגרמניה ומעודכן בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה ותכניות לימוד אחרות.

רשימת המינוחים המקצועיים: המושגים מופיעים בעברית וגם באנגלית.

הוראה והכשרה על פי שדות לימוד
מומלץ לחלק את ההוראה וההכשרה לשדות לימוד וללמד בשיטות הוראה מבוססות עשייה (הוראה מבוססת פרויקטים), באמצעותן יכול התלמיד ליישם בעבודה המעשית במפעל את הידיעות שרכש. לרכישת מיומנויות אלו מוצעות בספר דוגמאות יישום מפורטות לשמונה שדות לימוד ופרויקט לכל אחד כמו כן תקציר לחמישה שדות לימוד נוספים.

תורת מקצועות המתכת מיועדת להוראה והכשרה במקצועות המתכת ובניית מכונות.

קבוצות היעד ותחומי שימוש:

  • כלים ומכונות
  • ייצור ואיכות
  • שיבוב ועיבודים פלסטיים
  • שרטטים טכניים
  • אומנים וטכנאים
  • עובדים בתעשייה ומלאכת יד
  • תלמידים וסטודנטים

תוכן עניינים

1.4 בחינת פני שטח 36
1.4.1 פרופילי פני שטח 36
1.4.2 גדלים אופייניים של פני שטח 37
1.4.3 תהליכי בחינת פני שטח 38
1.5 סיבולות ואפיצויות 40
1.5.1 סיבולות 40
1.5.2 אפיצויות 44
1.6 בחינת צורה ותנוחה (מצב) 84
1.6.1 סיבולות צורה ותנוחה 48
1.6.2 בחינה של משטחים מישוריים וזוויות 50
1.6.3 בדיקת עיגוליות, חד ציריות
וריצה עגולה (זריקה) 53
1.6.4 בדיקת תבריג 58
1.6.5 בדיקת קוניות 60
1.1 גדלים ויחידות 8
1.2 יסודות הנדסת המדידות 10
1.2.1 מושגי יסוד 10
1.2.2 סטיות מדידה 13
1.2.3 כושר אמצעי המדידה, ופיקוח על אמצעי
בחינה 16
1.3 אמצעי מדידת אורך 18
1.3.1 קני מידה, מדידים ובלוקי מידה 18
1.3.2 מכשירי מדידה מכניים ואלקטרוניים 21
1.3.3 מכשירי מדידה פנאומטיים 29
1.3.4 מכשירי מדידה אלקטרוניים 31
1.3.5 מכשירי מדידה אלקטרו-אופטיים 32
1.3.6 טכנולוגיית מרובת חיישנים
במכשירי מדידת קואורדינאטות 3
2.7.4 התפלגות מעורבת של ערכים מאפיינים 69
2.7.5 ערכים אופייניים בהתפלגות נורמלית
של מדגמי בחינה 70
2.7.6 בחינת איכות על פי שיטת המדגמים 71
2.8 כושר מכונה 72
2.9 כושר תהליך 75
2.10 בקרת תהליך סטטיסטית באמצעות
כרטיסי בקרת איכות (QCC) 76
2.11 מבדקים והסמכה 79
2.12 :תהליך שיפור מתמיד
עובדים מייעלים תהליכים 80
2.1 תחומי עיסוק של QM 61
2.2 סדרת תקנים DIN EN ISO 9000 62
2.3 דרישות איכות 62
2.4 מאפייני איכות ושגיאות 63
2.5 כלים לניהול האיכות 64
2.6 בקרת איכות 67
2.7 הבטחת איכות 68
2.7.1 תכנון הבחינה 68
2.7.2 היתכנות 68
2.7.3 התפלגות נורמלית של ערכים מאפיינים 69
3.6 ייצור בעיבוד שבבי 112
3.6.1 יסודות 112
3.6.2 ניסור 120
3.6.3 קידוח,‎ שיקוע,‎ קידוד 122
3.6.4 חריטה 134
3.6.5 כירסום 154
3.6.6 השחזה 171
3.6.7 עיבוד עדין (עיבוד דיק) 183
3.6.8 הסרת חומר בארוזיה חשמלית EDM 189
3.6.9 מתקנים ואמצעי דפינה במכונות כלים 193
3.6.10 דוגמת ייצור של זרוע הידוק 200
3.7 חיבור 204
‎3.7.1 תהליכי חיבור 204‎
3.7.2 חיבורי כבישה ונקישה 207
3.7.3 הדבקה 209
3.7.4 הלחמה 211
3.7.5 ריתוך 217
3.8 ציפוי 230
3.9 מפעל ייצור והגנה סביבתית 234
3.1 בטיחות בעבודה 82
3.2 סיווג תהליכי ייצור 84
3.3 יציקה 86
3.3.1 תבניות ודגמים 86
3.3.2 יציקה בתבניות נעלמות 87
3.3.3 יציקה בתבניות קבע 90
3.3.4 חומרי יציקה 91
3.3.5 פגמי יציקה 91
3.4 עיצוב פלסטי 92
3.4.1 התנהגות החומרים בעיצוב פלסטי 92
3.4.2 תהליכי עיצוב פלסטי 92
3.4.3 עיצוב בכפיפה 93
3.4.4 עיצוב בלחיצה-משיכה 96
3.4.5 עיצוב בלחץ 100
3.4.6 מכונות לעיצוב פלסטי 102
3.5 חיתוך 103
3.5.1 חיתוך בגזירה 103
3.5.2 חיתוך בקרן/סילון 108
4.9.3 ניסוי נגיפה (Charpy) 293
4.9.4 בחינות קשיות 294
4.9.5 בחינת התעייפות 298
4.9.6 בחינת רכיב בעומס עבודה 299
4.9.7 בדיקות חומרים ללא הרס 299
4.9.8 מחקרים מטלוגרפיים 300
4.10 קורוזיה והגנה בפני קורוזיה 301
4.10.1 הגורמים לקורוזיה 301
4.10.2 סוגי קורוזיה ומראיהם 303
4.10.3 פעולות למניעת קורוזיה 304
4.11 פלסטיקים 307
4.11.1 תכונות ושימושים 307
4.11.2 הרכב כימי וייצור 308
4.11.3 סיווג טכנולוגי ומבנה פנימי 309
4.11.4 חומרים תרמופלסטיים 310
4.11.5 חומרים דורופלסטיים 312
4.11.6 חומרים אלסטומריים 313
4.11.7 בחינת הערכים האופייניים של פלסטיקים 314
4.11.8 ערכים אופייניים של פלסטיקים חשובים 315
4.11.9 עיצוב פלסטיקים 316
4.11.10 עיבוד המשך של מוצרים חצי מוגמרים
וחלקים מוגמרים 321
4.12 חומרים מרוכבים 323
4.13 בעיות סביבה של חומרים וחומרי עזר 327
4.1 סקירת החומרים וחומרי עזר 238
4.2 בחירה ותכונות של החומרים 240
‎4.3 מבנה פנימי של מתכות 246
4.3.1 מבנה פנימי, תכונות 246
4.3.2 סוגי סריגי גביש של מתכות 247
4.3.3 פגמים מבניים בגביש 248
4.3.4 היווצרות של מיקרו-מבנה המתכת ‎24
4.4 סוגי פלדה ושימושים 259
4.4.6 צורות מסחריות של פלדות 261
4.4.7 מרכיבי סגסוג וחומרים נלווים
בפלדות יצקות ברזל 262
4.4.8 התכה של חומרי יצקת ברזל 263
4.4.9 מערכת סימון ליצקות ברזל 264
4.4.10 סוגי חומרי יצקת ברזל 265
4.5 מתכות אל ברזליות 268
4.5.1 מתכות קלות 268
4.5.2 מתכות כבדות 270
4.6 חומרי סינטור 273
4.7 חומרים קרמיים 275
4.8 טיפול תרמי לפלדות 277
4.8.1 מיקרו-מבנים של חומרים ברזליים 277
4.8.2 תרשים פאזות ברזל-פחמן 278
4.8.3 מיקרו-מבנים וסריגי גבישים בחימום 279
4.8.4 ריפוי 280
4.8.5 חיסום 281
4.8.6 השבחה 285
5.6.5 קפיצים 401
5.7 יחידות תפקוד להעברת אנרגיה 403
5.7.1 גלים וצירים 403
5.7.2 מצמדים 405
5.7.3 הנעות רצועה 410
5.7.4 הנעות שרשרת 412
5.7.5 הנעות גלגלי שיניים 414
5.8 יחידות הנעה 417
5.8.1 מנועים חשמליים 417
5.8.2 ממסרות 424
5.8.3 הנעות עבור תנועות ישרות (הנעות קוויות) 430
5.9 טכנולוגיית הרכבה 432
5.9.1 תכנון הרכבה 432
5.9.2 שיטות ארגון בהרכבה 433
5.9.3 אוטומטיזציה בהרכבה 433
5.9.4 דוגמאות הרכבה 434
5.10 תחזוקה 440
5.10.1 תחומי פעילות והגדרה 440
5.10.2 מושגים בתחזוקה 441
5.10.3 מטרות התחזוקה 442
5.10.4 תפיסות (קונספט) בתחזוקה 442
5.10.5 אחזקה 445
5.10.6 ביקורת 448
5.10.7 אחזקת שבר 450
5.10.8 שיפורים 452
5.10.9 איתור תקלות וגורמי שגיאות 453
5.11 ניתוח נזק ומניעת נזק (כשל) 454
5.12 עמיסה וחוזק של הרכיבים 456
5.1 סיווג המכונות 330
5.1.1 מכונות כוח 330
5.1.2 מכונות עבודה 334
5.1.3 מערכות עיבוד נתונים 337
5.1.4 מערכות ייצור 338
5.2 ניטול ביצור והרכבה 339
5.2.1 טכנולוגיית מערכות ניטול 339
5.2.2 מתקני ייצור גמישים 347
5.3 הפעלה ראשונית 353
5.3.1 ההעמדה של מכונות או מערכות 354
5.3.2 הפעלה ראשונית של מכונות או מערכות 355
5.3.3 קבלה של מכונות ומתקנים 357
5.4 יחידות תפקוד של מכונות ומכשירים 358
5.4.1 המבנה הפנימי של מכונות 358
5.4.2 יחידות תפקוד של מכונת כלים-CNC 360
5.4.3 יחידות תפקוד של רכב ממונע 362
5.4.4 יחידות תפקוד של מערכת מיזוג אוויר 363
5.4.5 התקני בטיחות במכונות 364
5.5 יחידות תפקוד לחיבור 366
5.5.1 תבריגים 366
5.5.2 חיבורי ברגים 368
5.5.3 חיבור פינים 376
5.5.4 חיבורי מסמרות 378
5.5.5 חיבורי גל-נבה 380
5.6 יחידות תפקוד לתמיכה ונשיאה 384
5.6.1 חיכוך וחומרי סיכה 384
5.6.2 מסבים 387
5.6.3 מובילים (מסילות) 396
5.6.4 אטמים 399
6.5.1 מבנה 507
6.5.2 מכשירי מיתוג חשמליים 507
6.5.3 בקרות חיווט חשמליות 509
6.6 בקרות מתוכנתות זיכרון (PLC (SPS 511
6.6.1 בקר מתוכנת זיכרון (PLC) כבקר קומפקטי
(מודול הלוגיקה) 511
6.6.2 בקר מתוכנת זיכרון כמערכת אוטומטיזציה
מודולרית 514
6.7 בקרות‑CNC 523
6.7.1 מאפיינים של מכונות מבוקרות-NC 523
6.7.2 קואורדינטות, נקודות אפס ונקודות ייחוס 527
6.7.3 סוגי בקרות, פיצויים 529
6.7.4 הכנת תכניות-CNC 532
6.7.5 מחזורי עיבוד ותתי תכניות (NC) 537
6.7.6 תכנות מחרטות-NC 538
6.7.7 תכנות כרסומות-NC 546
6.7.8 שיטות תכנות 551
6.1 בקרה בחוג פתוח ובחוג סגור 459
6.1.1 יסודות הנדסת בקרה בחוג פתוח 459
6.1.2 יסודות הנדסת בקרה בחוג סגור 461
6.2 יסודות לפתרון תפקידי הבקרה 465
6.2.1 אופן הפעולה של בקרות 465
6.2.2 רכיבי בקרה 466
6.2.3 GRAFCET 476
6.3 בקרות פנאומטיות 479
6.3.1 מכלולים של מתקנים פנאומטיים 479
6.3.2 רכיבי בנייה פנאומטיים 480
6.3.3 תכניות מיתוג של בקרות פנאומטיות 488
6.3.4 דוגמאות של בקרות פנאומטיות 489
6.3.5 בקרות אלקטרו – פנאומטיות 491
6.4 בקרות הידראוליות 496
6.4.1 רכיבים 496
6.4.2 בקרות אלקטרו-הידראוליות 504
6.5 בקרות חשמליות 507
7.2.4 מכשירים היקפיים 562
7.2.5 הפעלת המחשב 563
7.2.6 מערכת ההפעלה 564
7.2.7 וירוסים במחשב 564
7.2.8 תוכנה יישומית 565
7.2.9 השפעות כלכליות וחברתיות של טכנולוגיות
המחשב 567
7.2.10 בטיחות וגיהות בעמדת המחשב 568
7.2.11 הגנת נתונים 568
7.1 תקשורת טכנית 554
7.1.1 תקנים והנחיות (כללים) 554
7.1.2 שרטוטים טכניים. 555
7.1.3 הצגת קשרים טכניים 556
7.1.4 תכניות ודוחות 556
7.2 טכנולוגיית מחשבים 558
7.2.1 אופן פעולת המחשבים 558
7.2.2 חומרה 559
7.2.3 הצגת מידע במחשב 561